Piknometar

    Gustina predstavlja masu jedinice zapremine na datoj temperaturi. To je ključno svojstvo u identifikaciji, karakterisanju i kontroli kvaliteta širokog spektra materijala. Kada se radi o premazima, naročito pigmentiranim, uobičajno je da se merenjem gustine proverava kvalitet. Piknometri su posude tačno definisanog oblika i zapremine, koje se koriste za odredjivanje gustine tečnosti.

    Standardi: ISO 2811, ASTM D1475, ASTM D 891-B, DIN 53217

    SKU: 35 Category: